تمرین کلاسی

دوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعهشنبهیکشنبه
7:00 دوچرخه سواری 45 minutes ایروبیک 45 minutes بدنسازی آقایان 45 minutes کشتی 1 45 minutes بدنسازی بانوان 45 minutes بوکس 2 45 minutes بوکس 1 45 minutes
8:00 بوکس 2 45 minutes بدنسازی آقایان 45 minutes ایروبیک 45 minutes بدنسازی بانوان 45 minutes کشتی 1 45 minutes دوچرخه سواری 45 minutes
9:00 ایروبیک 1 45 minutes ایروبیک 45 minutes
10:00 ایروبیک 45 minutes بدنسازی بانوان 45 minutes ایروبیک 1 45 minutes ایروبیک 1 45 minutes
11:00 ایروبیک 1 45 minutes
12:00 ایروبیک 45 minutes ایروبیک 45 minutes
13:00 ایروبیک 45 minutes
14:00 بدنسازی بانوان 45 minutes ایروبیک 45 minutes ایروبیک 1 45 minutes کشتی 1 45 minutes